List of products by brand Pacsafe

Pacsafe เป็นแบรน์ดผู้ผลิตกระเป๋าและอุปกรณ์ในการเดินทาง ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย เช่นเทคโนโลยีลวดตาข่ายที่จะป้องกันการโจรกรรมในกรณีที่ถูกกรีดกระเป๋า หรือระบบล๊อคแบบพิเศษที่เน้นความปลอดภัย

จำนวนสินค้า 24 รายการ